บุคลากรอาคารสถานที่

Category: งานอาคารสถานที่ Published: Sunday, 11 February 2018 Written by Super User

ครูรัฐศักดิ์  โกบประยูร

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

ครูกิตติศักดิ์  อ้นครุฑ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

(งานประปา)

 

ครูจุฑานนท์  แสนจำหน่าย

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

(งานไฟฟ้า)

 

ครูจิรพันธ์  วงศ์อนุสาณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

(งานโยธา)

 

นางอัมพร  ฤทธิดี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

Hits: 759