บุคลากรอาคารสถานที่

Category: งานอาคารสถานที่
Published: Sunday, 11 February 2018
Written by Super User

ครูรัฐศักดิ์  โกบประยูร

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

ครูกิตติศักดิ์  อ้นครุฑ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

(งานประปา)

 

ครูจุฑานนท์  แสนจำหน่าย

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

(งานไฟฟ้า)

 

ครูจิรพันธ์  วงศ์อนุสาณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

(งานโยธา)

 

นางอัมพร  ฤทธิดี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

หน้าที่อาคารสถานที่

Category: งานอาคารสถานที่
Published: Sunday, 11 February 2018
Written by Super User


  งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • 3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย