บุคลากรประชาสัมพันธ์

Category: งานประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 11 February 2018
Written by Super User

ครูสมชาย  เมืองนิล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

ครูรุ่งทิพย์  จิ๋วสง่า

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวธัญญลักษณ์  บุญชอบ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ประชาสัมพันธ์

Category: งานประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 11 February 2018
Written by Super User

 


  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย